ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์

รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ

นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายโสภณ ตันพิริยะกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกชวรรณ หาญกล้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ