ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

“หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลตรงความต้องการของตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. ส่งเสริมบริการวิชาชีพและจัดฝึกอบรมแก่ชุมชน
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม
4. สร้างระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ และมีทักษะวิชาชีพได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับของสังคม มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับอาเซียน
2. ชุมชน ประชาชน ได้รับการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์ให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ระดับแผนกวิชา เกณฑ์การประเมินภายในโดยต้นสังกัด (สอศ.) เกณฑ์การประเมินภายนอก (สมศ.) เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีใจบริการ

เอกลักษณ์ : เป็นเลิศทางวิชาชีพ